WAMAX - artykuły biurowe

WAMAX - artykuły biurowe

Konto

WAMAX - artykuły biurowe

Ulubione

Regulamin


1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego wamax.com.pl
 4. Sklep - serwis internetowy dostępny pod wamax.com.pl za pośrednictwem którego Klient może  składać Zamówienia.
 5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.H WAMAX Marek Walas  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu.
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki i zasady składania zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep prowadzony jest przez F.H WAMAX Marek Walas Mikowice 41, 46-166 Ligota Książęca z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Mokronoskiej 2. NIP: 752-130-88-04, Regon 531600890.
 4. Korzystanie ze Sklepu wymaga użycia komputera lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji z włączoną obsługą Java.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie wamax.com.pl oraz pobrać go i wydrukować.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny oraz orientacyjne terminy realizacji Zamówienia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu i zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową wamax.com.pl dokonać wyboru produktów poprzez podanie ich ilości a następnie podejmować kolejne czynności w oparciu o informacje podane na stronie.
 2. Ilość pozycji przygotowywanego zamówienia, ilość produktów oraz ich wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) widoczna jest cały czas w górnym prawym rogu strony.
 3. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie przygotowanego zamówienia zawierające następujące istotne informacje:
  a.) wybrane towary, jednostki miary, ilości i ceny jednostkowe
  b.) wartość poszczególnych pozycji oraz łączna wartość towarów w cenach netto i brutto
  c.) sposób dostawy,
  d.) koszt dostawy
  e) łączna wartość zamówienia
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, oraz naciśniecie przycisku "Finalizuj zamówienie”
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z F.H. WAMAX Marek Walas Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po wysłaniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail zatytułowany: "potwierdzenie otrzymania zamówienia nr ... ", który potwierdza fakt dostarczenia zamówienia do Sklepu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o fakcie dostarczenia zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem F.H WAMAX Marek Walas , przesyłką kurierską, lub Klient odbiera Towary osobiście.  Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Cennik podstawowy dotyczy paczek typowych, gdy suma trzech wymiarów nie przekracza 180 cm.
 3. Średni czas realizacji dostawy (liczony od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do chwili przygotowania towaru do wysyłki) podany jest dla każdego towaru indywidualnie. W zamówieniach składanych na wiele towarów najdłuższy z podanych czasów oznacza proponowany czas realizacji całego zamówienia.
 4. Wraz z dostawą każdy Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury lub paragonu.

5. Ceny, promocje, metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)
 2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty:
  a.) Przelewem (termin ustalany jest indywidualnie z Biurem Obsługi Klienta lub Przedstawicielem Handlowym).
  b.) Przedpłata na konto.
  c.) Za pobraniem (płatne przy dostawie)
  d.) Gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym
  e) szybkim przelewem online lub kartą płatniczą przez system Przelewy24 
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany, o której mowa w punkcie powyżej realizowane będą w cenach obowiązujących w chwili ich składania z wyjątkiem towarów objętych promocją lub wyprzedażą, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Towarów.
 4. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia potwierdza ilość towarów dostępną w proponowanej cenie oraz termin realizacji.
 5. Sprzedający ma w każdej chwili prawo do zmiany cen produktów podanych na stronie internetowej.
 6. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami oraz z wycenami specjalnymi. 

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysłać je na adres F.H. WAMAX Marek Walas podany w niniejszym Regulaminie lub na e-mail: biuro@wamax.com.pl
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
  WAMAX ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Towa nie może nościc śladów użytkowania.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. F.H. WAMAX Marek Walas jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umowa sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@wamax.com.pl. F.H WAMAX Marek Walas  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. F.H WAMAX Marek Walas nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje sie w karcie gwarancyjnej.
 4. Reklmacje ilościowe w dostawach należy zgłaszać w ciągu 48h.

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. F.H. WAMAX Marek Walas podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje sie usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: biuro@wamax.com.pl  podając swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. F.H. WAMAX Marek Walas zobowiązuje sie do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni , a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

9. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H. WAMAX Marek Walas a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H. WAMAX Marek Walas a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę F.H. WAMAX Marek Walas.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 01-01-2013r.

   

 

facebook wamax

INSTAGRAM

instagram wamax

FACEBOOK

google opinie wamax

Płatności online

przelewy 24 wamax

Kurier

wysyłka dpd wamax